Programma

Verkiezingsprogramma

Mobiliteit

Onze gemeente kent verschillende grote verkeersaders die het verkeer in onze gemeente beheersen. Het is dan ook op deze plaatsen dat zich dringende maatregelen opwerpen. De assen Kerkomsesteenweg, Lubbeekstraat en Leuvensesteenweg beleven dagelijks een overvloed aan weggebruikers van binnen en buiten de gemeente. Het station wordt dagelijks gebruikt door mensen die van en naar het school of werk gaan. Het op- en afrittencomplex van de E40 slikt dagelijks een enorme toevloed van wagens. Dagelijks zorgt dit voor opstoppingen binnen de spitsuren. Dit brengt dan ook nog eens ergerlijk sluipverkeer met zich mee.

N-VA wil werk maken van een betere doorstroming van wagenverkeer via deze assen. Door de stroming te verbeteren en opstopping te vermijden zal de druk op deze wegen verkleinen. Hierdoor zal automatisch ook het sluipverkeer verminderen. Een betere doorstroming verlicht bovendien de last op onze woonkernen. Bovendien kunnen dan ook onze schoolomgevingen voorzien worden van verkeersveilige alternatieven zodat onze kleinsten veilig en wel per fiets of te voet naar school kunnen.

N-VA staat dus voor autoluwe en veilige dorpskernen die vlot bereikbaar zijn.

Slimme keuzes bij het aanpassen en optimaliseren van de bestaande weginfrastructuur zijn dan ook van groot belang. Via tijdelijke proefopstellingen kan de impact en haalbaarheid van maatregelen geëvalueerd worden en desnoods bijgestuurd worden alvorens een weloverwogen beslissing te nemen. Hierbij is ook een langetermijnvisie en bovenlokaal overleg vereist. Niet alle nodige infrastructuurwerken kunnen namelijk onmiddellijk of door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

In de stationsomgeving kunnen meer parkeerplaatsen voorzien worden voor de pendelaars. De buslijn die nu tot de carpoolparking loopt, zou kunnen doorgetrokken worden tot aan het station waardoor pendelaars ook hiervan gebruik kunnen maken.

N-VA ijvert verder ook gerichte, geregelde, strengere controles.

Regels invoeren en borden plaatsen hebben geen effect als er niet aan gehouden wordt. N-VA pleit dan ook voor meer controles op de wegen voor elke weggebruiker. Iedere weggebruiker dient het reglement te kennen. Overtredingen dienen dan ook streng aangepakt te worden. Vaste en mobiele ANPR-camera’s zullen hier bijspringen waar nodig bovenop de mobiele controles.

Jeugd, onderwijs en verenigingsleven

Netwerken uitbouwen is iets dat men als inwoner altijd al gedaan heeft. Boutersem heeft een zeer uitgebreide differentiatie van allerlei verenigingen. Deze verenigingen zijn dan ook de sociale ruggengraat van onze gemeente. Die ruggengraat mogen we niet opzadelen met een hernia. N-VA wil de verenigingen blijven steunen in hun werking en uitbouw van hun activiteiten. Verenigingen zijn net het sociale netwerk en vangnet (indien nodig) voor vele mensen. Een actiever promotiebeleid naar de verenigingen toe kan nog meer mensen doen terug vallen op een (h)echt sociaal netwerk.

Onze jeugdverenigingen bundelden reeds hun activiteiten op een gemeenschappelijke kalender. De jeugdconsulente treedt hier op als regulator om te kijken dat activiteiten zo weinig mogelijk met elkaar samenvallen. Het voortreffelijke werk van de jeugdraad en de consulente moet verder uitgebreid worden naar alle verenigingen over de grenzen van interesses heen.

Op het gebied van onderwijs willen wij de prioriteit leggen op de capaciteit van onze scholen. De containerklassen zijn slechts een tijdelijke oplossing en moeten na een bepaalde tijd weer verdwijnen. De uitbreiding van al onze scholen moet dus bekeken worden met het oog op de toekomst. Investeren in een groter en degelijk schoolgebouw is dus geen weggesmeten geld maar een investering in de toekomst van onze kinderen.

Verder pleiten wij ook voor een veiligere schoolomgeving. Wij willen dat onze kinderen veilig op school geraken zonder dat de ouders ze tot in de klas moeten brengen. Zelfstandig op een veilige manier naar school gaan, is een onderdeel van de algemene opvoeding maar moet dus wel gewaarborgd kunnen worden. N-VA wil hiervoor de nodige maatregelen treffen.

Verder wil N-VA ook inzetten op het aanstellen van gemachtigde opzichters. Deze kunnen toezien op het veilig op- en afhalen van de kinderen, maar ook dat de kinderen veilig de school bereiken, naar huis kunnen, naar de bibliotheek kunnen gaan, enz.

Veiligheid

Niet alleen strengere controles op weggebruikers maar ook de algemene veiligheid van onze burgers moet verhogen. N-VA wil dan ook het personeelsaantal van de politiezone verhogen. Extra uitvoerend en administratief politiepersoneel zorgt voor een grotere aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, meer en gerichtere controles, inbraakpreventie en een extra interventieploeg in de politiezone.

Door de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex is onze gemeente zeer inbraakgevoelig. De vluchtroute is nu eenmaal aanwezig. Preventieve acties, een extra interventieploeg en (ANPR)-camera’s kunnen dit misdaadcijfer serieus omlaag brengen.

Bovendien willen wij de bereikbaarheid van de wijkagent verbeteren. Iedere inwoner zou zijn wijkagent moeten kennen. Hierdoor wordt de brug tussen inwoner en de politie veel kleiner waardoor men korter op de bal kan spelen. We nemen ook het initiatief om Buurtinformatienetwerken (BIN) op te richten. Ervaringen in andere politiezones zijn positief. Burger en politie kunnen perfect samenwerken om van onze gemeente een veilige gemeente te maken.

Ondernemen

We zorgen voor meer ondersteuning voor startende ondernemers, verlagen de belasting op publiciteit en voorzien ruimte in het gemeenteblad  voor het promotie voor nieuwe zaken. We zorgen voor een vlotte administratieve afhandeling van vergunningsdossiers voor nieuwe infrastructuur. Wij pleiten voor een positieve kijk op nieuwe initiatieven.

In onze regio is er een duidelijk gebrek aan goed voorziene bedrijfsruimte. Ook hier is de vraag of de bestaande ruimte niet beter benut kan worden. Een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein in Boutersem kan maar er is enkel plaats voor handelsactiviteiten met een beperkte omvang. Zonevreemde bedrijven of activiteiten die nu overlast met zich meebrengen in woonbuurten kunnen hier gebundeld worden.

We willen een duidelijk aanspreekpunt vormen voor bedrijven en zelfstandigen. De adviesraad (ALEB) voor ondernemers moet opnieuw terug leven ingeblazen worden. Hierop kunnen de plaatselijke ondernemers hun kennis en krachten bundelen om van Boutersem ook een ondernemende en welvarende gemeente te maken.

Werkgelegenheid in eigen streek betekent minder woon-werk verkeer, minder stress in de files en zorgt bovendien voor een beter gemeenschapsleven.

Samenleven en sociaal beleid

N-VA Boutersem wil werk maken van een echt sociaal beleid.

De aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement moet een structureel werkpunt zijn voor elk lokaal bestuur.

Ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en alleenstaanden zijn het meest kwetsbaar. We richten een lokaal meldpunt en een lokale werkgroep eenzaamheid op met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, hulpverleners en ouderenverenigingen. We zorgen voor bewustwording bij hulpverleners zoals mantelzorgers, artsen en thuisverplegers. We brengen het probleem in kaart en bieden een aanpak op maat. Voor sommigen is dit een sporadisch gesprek of een uitnodiging voor een lokale activiteit, bij anderen gaat het verder. De N-VA pleit voor een interventiedatabank voor de lokale besturen. Zo’n databank geeft aan welke projecten echt werken. Zo hoeft elke gemeente niet opnieuw het warm water uit te vinden.

Voor ouderen willen we de digitale kloof dichten door een aangepast aanbod aan computercursussen zodat men de basis onder de knie kan krijgen. Dat hoeft niet noodzakelijk in de gemeente zelf aangeboden te worden. We kunnen mensen ook doorverwijzen naar een cursus in de buurgemeente. We promoten alleszins het aanbod.

Verder pleit N-VA voor een aangepast vrijetijdsaanbod voor ouderen en senioren tijdens de dag. Op die manier verzeilen deze mensen niet in een sociaal isolement, komen ze buiten en kunnen ze opgevangen worden in datzelfde sociale (vang)net van verenigingen.

Voor mindervaliden maken we werk van toegankelijke openbare gebouwen en infrastructuur. We gaan na waar het beter kan en stellen een knelpuntenplan op voor toegangen, straten en kruispunten die nog niet zijn aangepast aan mensen met een beperking

Functies in de gemeente zoals winkels, openbare diensten, ontspannings- en woongelegenheden zoals rusthuizen en serviceflats dienen op termijn zoveel mogelijk gebundeld te worden. Hierdoor kunnen  minder mobiele en oudere mensen makkelijker in de gemeente blijven wonen. We pleiten dat het rusthuis voorrang verleent aan mensen met een band met de gemeente.

 

Milieu

Wij staan voor bescherming en uitbreiding van natuur en biodiversiteit en kiezen voor realistische oplossingen. We doen dat in samenspraak met landbouwers en natuurverenigingen.

De gemeente moet een koploper worden op het gebied van milieuvriendelijke infrastructuur. Bij vervanging van de verlichting in gebouwen moet voor de meest besparende optie worden gekozen. We kiezen resoluut voor energiezuinige openbare gebouwen.

Wij willen een verstandig ruimtelijk ordeningsbeleid. Een voldoende aanbod aan nieuwe woningen en bescherming van het groen kunnen wel degelijk samen gaan. Wij willen dan ook volop kiezen voor kernbebouwing.

Nieuwe woningbouw moet eerst en vooral plaatsvinden in de bestaande woonkernen of erbij aansluiten i.p.v. nieuwe ruimte aan te snijden ver van de dorpscentra.  De versnipperde open ruimte dient dus eerst te worden opgevuld. 

In de dorpskernen mag de bouw van appartementen niet afgeremd worden zoals nu gebeurt.  We willen zeker geen appartementsblokken van vijf of meer verdiepingen. Het landelijk karakter moet behouden blijven. Nieuwe inplantingen dienen ook in functie van toegankelijkheid tot openbaar vervoer te gebeuren. De steenweg Leuven-Tienen en de stationsbuurt zijn dus het meest geschikt om toekomstige bevolkingsgroei op te vangen. Bestaande plannen moeten in functie hiervan worden aangepast. Dat is in overeenstemming met alle ruimtelijke structuurplannen en principes.

Verschillende functies dienen zoveel mogelijk gebundeld te worden. Zo bevordert men verplaatsingen te voet of met de fiets.

Waar de straatverlichting blijft branden, kan ledverlichting zorgen voor energiebesparende oplossingen. Bovendien is ledverlichting ook dimbaar.

Een goed geregelde huisvuilophaling in combinatie met een vlot toegankelijk  containerpark is nodig om de afvalstroom milieubewust te verwerken. Het is logisch dat de kost hiervan door de vervuiler wordt gedragen zonder dat de aangerekende kosten verborgen belastingen worden. N-VA pleit ook voor een open boekhouding van de intercommunale die deze diensten aanbiedt in Boutersem. Ecowerf moet transparant aangeven welke inkomsten zij uit het huisvuil halen, waar het vandaan komt en welke kosten daar tegenover staan.

Betere dienstverlening

Onze gemeente heeft een fantastisch team van personeelsleden die telkens het beste van hun zelf geven. Echter kunnen zij niet altijd voldoen aan de steeds oplopende vraag.

N-VA is van mening dat de huidige situatie, met de integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten, kan gebruikt worden om een grote slag te slaan op het gebied van efficiëntie. Door de schaalvergroting kan er kostenbesparend en efficiënter gewerkt worden.

Met de uitbreiding van het personeel door deze integratie kunnen we werken aan een moderner personeelsbeleid:

De juiste man/vrouw op de juiste plaats, flexibiliteit, actief absentiebeleid en loopbaanbegeleiding op maat.

Uitbreiding van de bereikbaarheid van de publieke diensten, ook ’s avonds.

Bewaken van de neutraliteit van het gemeentepersoneel.

Projectmatig werken over de diensten heen.

Uitbouwen van communicatiekanalen en digitale diensten

Verder wil N-VA inzetten op een betere, gerichtere en tijdige communicatie naar alle inwoners toe. Werken, beslissingen en aanpassingen zullen ruimschoots in publieke taal aan alle inwoners gemeld worden. Dit zal gebeuren via de bestaande papieren middelen maar ook op de diverse digitale manieren en sociale netwerken.

Belanghebbenden en bewoners die mogelijks hinder kunnen ondervinden van bepaalde werken zullen ruimschoots op voorhand hiervan op de hoogte gebracht worden. Zowel voor, tijdens als na de werken.

Maar communicatie betekent voor N-VA ook luisteren naar de inwoners. Samen met belanghebbenden en bewoners kan er dan ook telkens gezocht worden naar maatregelen die de last tot een minimum kunnen beperken. N-VA is dan ook voorstander van het opzetten van een (digitaal) platform dat de feedback, opmerkingen en ideeën verzamelt en dat dient als platform om beslissingen te nemen in het belang van de Boutersemnaars.

Wonen

Huur-, woning- en grondprijzen stegen in onze gemeente de laatste jaren nog sneller dan in de rest van Vlaanderen. We zijn nu een dure gemeente geworden om te wonen. De sterke inwijking zit hier voor veel tussen. Boutersem is dan ook een aantrekkelijke gemeente. Voor jonge gezinnen wordt het moeilijk om in eigen dorp of regio een huis te verwerven. Een voldoende aanbod creëren aan (ruimte voor) appartementen en bescheiden woningen is dan ook belangrijk om de bevolkingsgroei op te vangen en ondertussen niet meer open ruimte in beslag te nemen voor bouwgrond. Op die manier remmen we ook de stijging van de grondprijzen af.

Financieel beleid

N-VA wil alle lokale belastingen op de rooster leggen: hoeveel brengen ze op, en hoeveel kost de inning ervan? Forfaitaire gezinsbelastingen willen we vermijden. Een goed fiscaal beleid stimuleert net initiatief en ondernemingszin. Bovendien ontmoedigt zo’n beleid overlast en vervuiling.

Belastingen die niet meer voldoen aan de geldende regels dienen afgeschaft te worden of aangepast aan de huidige maatschappij. Dit alles in de wetenschap dat de aanvullende personenbelasting in onze gemeente al hoog ligt en dus zeker niet mag verhogen.

Een sterk fiscaal en financieel beleid moet de kans geven om te investeren waar de nood hoog is en te besparen waar het kan, maar niet op de kap van de inwoners.